zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Historia naszej szkoły

         Z KART HISTORII. Historia szkoły


Niezbyt wiele informacji zachowało się z historii naszej szkoły. Większość dokumentów i zapisów w postaci kronik i wspomnień znajduje się w naszej Izbie Tradycji. Można tam zapoznać się z różnymi zbiorami dokumentów, fotografii, rekwizytów dotyczących nie tylko historii naszej szkoły ale również Kęsowa i okolic.


 Jak wynika z tych materiałów początek szkoły to niewielkich rozmiarów budynek pochodzący z roku ok. 1912 (obecnie stara część wraz zabudową gospodarczą). Początkowo szkoła niemiecka potem polska, którą do wybuchu II wojny św. kierował Feliks Kłosowski. Po wojnie szkoła była systematycznie rozbudowywana. 


W 1974 dobudowano część frontową (obecnie wejście) a następnie pawilon wraz ze stołówką. W 1985 roku powstała hala sportowa (wymiary 24x50 m) wraz z zapleczem. Dwa lata później oddano do użytku zasadniczą część szkoły składającej się z dwupiętrowego budynku. Dzisiaj szkoła jest placówką oświatową o wysokim standardzie, gdzie uczniowie bezpiecznie i w dobrych warunkach mogą rozwijać swoją wiedzę.

Kalendarium szkoły1912 -  Pierwsze zapiski o budynku szkolnym
do 1939 -  Szkołą kieruje Feliks Kłosowski po wojnie Kazimierz Basandowski
od 1947-1973 -  Józef Labuń
1973 -  Zbiorcza Szkoła Gminna w Kęsowie Dyrektor: Józef Drozdowski
1974 - Dobudowano frontową cz. szkoły i pawilon
1983-1984 -  Gminnym Dyrektorem Szkół w Kęsowie jest Jan Mięsikowski a z-cą Jan Przybysz
1984-1985 -  Inspektorem Oświaty i Wychowania zostaje Jan Mięsikowski a z-cą Jan Przybysz
1985 -  Oddanie do użytku hali sportowej i zaplecza
1987 -  Oddanie nowego budynku szkoły
2004 -  Remont hali sportowej
Historia gminy Kęsowo


Kęsowo na karty historii trafiło w 1361 r. za sprawą Winryka von Kniprode, wielkiego mistrza krzyżackiego, który istniejącą już wieś nadał Mikołajowi z Kęsowa w dziedziczne posiadanie na prawie chełmińskim, tj. w zamian za konną i zbrojną służbę w razie potrzeby. Kęsowo liczyło około 850 h i przez większą część swojej historii stanowiło własność prywatną. Wiadomo, że w 1570 r. właścicielami wsi byli: Krzysztof Szukowski, Maciej Grabowski i Wojciech Kęsowski. W końcu XIX w. Wieś składała się właściwie z dwóch części: zamieszkałej przez chłopów i folwarku tzw.Kęsówki. Jej obszar wynosił tylko około 200 h, a łącznie z folwarkiem znajdowały się w niej 53 budynki, z tego 17 mieszkalnych. Zanotowano 136 katolików i 66 ewangelików. W okresie 1920 – 1939 w Kęsowie istniała Spółka Wodna „Kęsowo” (prezes Aleksander Szmagliński), gorzelnia (właściciel Wehr z Wieszczyc) produkująca w 1927 r. 50 0001 spirytusu rocznie oraz dwuklasowa szkoła, którą kierował Hugon Nieborowski

opr. Magda Kożuch na podstawie wspomnień A. Błażejewskiego

całość opracowania Galeria